Přeskočit na obsah

Košáry proti šelmám

Košáry a nocoviště proti šelmám

Tradiční košáry a nocoviště jsou konstruovány primárně za účelem, aby se stádo přes noc nerozprchlo. Ochranu proti vlkům zajišťovali převážně pastevečtí psi a sám pastevec, který byl u stáda v podstatě neustále. Jelikož v současné době nejsou v českém ovčáctví pastevci u stáda téměř přítomni a pastevečtí psi se doposud ve velké míře nerozšířili, stavějí někteří chovatelé nocoviště s prvky, které jsou vybaveny mechanismy namířenými proti vlkům a jiným velkým šelmám. V tomto textu představujeme naše poznatky z terénního výzkumu a dále nabízíme vhled do jiných kultur, v nichž se s nocovišti vybavenými prvky proti šelmám lze setkat též.

PREDATOR-PROOF CORRAL
V anglickém jazyce se pro tento typ nocoviště užívá termín PREDATOR-PROOF CORRAL. Z dostupných informací jsme nejsystematičtější používání těchto proti-šelmích košárů zaznamenali v oblasti Himalájí, kde pastevci ovcí a koz používají tento nový typ nocoviště při obraně proti levhartům sněžným. Spoluprací s místními pastevci se zabývá např. platforma Snow Leopard Conservancy. Jak vidíme na následující fotografii, spočívá myšlenka tohoto proti-šelmího košáru v tom, že je z ocelové sítě nad košárem vytvořena střecha a šelma se tedy nemá do košáru kudy dostat. Toto řešení zároveň začleňuje nový ochranný prvek do stávající pastevecké architektury, a to aniž by zásadně ovlivňovalo krajinný ráz. Tento prvek má oproti elektrickým drátům mnoho výhod. Předně není závislí na elektrické elektřině a na rozdíl od elektrických drátů nelze bariéru fyzicky překonat, pokud dojde k výpadku elektřiny.

Proti-šelmí košár v Ladaku, Indie, foto: Getty Images


PROTI-ŠELMÍ KOŠÁRY V ČESKÉ REPUBLICE
I u nás se již objevují košáry s proti-šelmí funkcí. Při našem terénním výzkumu jsme objevili dva chovatele, kteří si takové nocoviště pro své stádo zhotovili. Prvním z nich je chovatel ovcí pan Havrlant, který má svá stáda na Broumovsku, tedy v zóně, kde se v současné době vlci vyskytují a místním chovatelům působí nemalé problémy. Nocoviště pana Havrlanta je umístěné bezprostředně u bydliště chovatele. Ten má tedy dobrý přehled o tom, co se kolem stáda děje. Obsluha nocoviště vyžaduje ovce jednou denně vyhnat a jednou denně zahnat. V nocovišti probíhá i bahnění. Proti-šelmím prvkem je použitý materiál (kari síť), výška plotu a v zemi jsou zabudována i ocelové trubky proti podhrabání. Na nocovišti je na noc přítomný pastevecký pes plemene hoawart. I tento košár je příčinou toho, že pan Havrlant prozatím nezaznamenal přímý útok vlka na své stádo. Jako nevýhodu (tedy nevýhodu primárně vztaženou k přítomnosti vlka v okolní krajině) uvádí chovatel skutečnost, že musí být každé ráno a večer přítomen u stáda. Před příchodem vlka na Broumovsko nebyly přesuny ovcí do tohoto speciálního košáru nutné. Pan Havrlant je též kritický k krajinnému rázu podobných staveb, neboť si je vědom toho, že více než dvoumetrové kari sítě nejsou do krajiny tím nejlepším řešením (více o košáru a chovu pana Havrlanta zde).

Proti-šelmí nocoviště/košár u pana H. podzim 2021
Ocelová trubka proti podhrabání vlka, nocoviště u pana H., podzim 2021

Druhým chovatelem, který si zbudoval proti-šelmí košár, je pan Milerski z Beskyd. Konstrukce košáru je v mnohém podobna té předešlé. Tedy hlavním použitým materiálem jsou kari sítě a košár připomíná nedobytnou pevnost. Toto pevné nocoviště slouží chovateli především v zimě. V letní sezóně používá nocoviště ze sítí, které jsou napojeny na zdroj el. energie. Jak sám pan Milerski podotýká, je ze sítěmi starost, neboť se mu do nich občas chytí nějaká ovce. (více o košáru a chovu pana Milerskiho zde).

Košár z kari sítí, Nýdek 2021
Letní nocoviště ze sítí. Jak sám chovatel přiznává, je ze sítěmi občas problém, neboť se do nich chytají ovce.

PROTIŠELMÍ KOŠÁRY V ZAHRANIČÍ
Není mnoho kultur a míst, kde lze narazit na přirozené pastevecké stavby, jejichž konstrukce by řešila útoky šelem. Kromě již zmíněných proti-šelmích košárů v Himalájích, jsme narazili pouze na dva další příklady. V Africe se na mnoha místech používají k výstavbě nejen košárů, ale celých pasteveckých vesnic, trnité keře (suché i živé), jejichž funkcí je bránit stádo i pastevce před lvi a dalšími predátory. Pokud bychom si snímek zvětšili, povšimneme si, že z trnitých keřů jsou tvořeny i brány. Druhým příkladem je obdobné řešení košáru na jedné farmě chovatele koz v Argentině (snímek bohužel nemáme, ale pokusíme se jej zveřejnit v dohledné době). Více o košárech v Keni ve studii zde.

Zajímavé, organické a levné řešení výstavby košáru s funkcí ochrany proti šelmám lze nalézt např. v Africe, kde košár tvoří pichlavé větve a keře, Keňa, foto: Getty Image

Zpět